Oncomedica
Čeština
Zpět na Druhy nádorů

Nádory kůže

Bazaliom (bazocelulární karcinom)

Nádor je poměrně málo zhoubný. Vzniká hlavně na pokožce, která je vystavena prostředí, tj. např. UV záření. Postižení bývají lidé nad 40 let. Bazaliom vychází z buněk bazální membrány, dle toho dostal svůj název. Růst bazaliomu je velmi pomalý a metastazuje jen ve vzácných případech (je popsáno cca 200 případů metastáz na celém světě, pokud k tomu dojde, je to do lymfatických uzlin). Jeho růst je místní, lokální. Začíná jako nehojící se vřídek, popř. uzlík na kůži. Dlouho dobu se nemusí nijak změnit. V některých případech však dochází k jeho invazi, růstu do okolí. Jeho růst je destruktivní, poškozuje pokožku i podkoží, může dosáhnout obrovských velikostí.

Typy bazocelulárního karcinomu

 • nodulární vyskytuje se nejčastěji (60 % případů). Bývá v oblasti krku a hlavy. Jedná se o tuhou, lesklou vyvýšeninu na pokožce. Na povrchu může být hladký, může však být i hrbolatý. V některých případech se v centru „propadá“, vzniká vkleslina. Může také krvácet.
 • superficiální (povrchový) tvoří 15‒30 %  bazaliomů. Vyskytuje se hlavně na trupu. Jedná se o dobře ohraničený útvar červenohnědé barvy.
 • morfeiformní tvoří 3 % bazaliomů, je neostře ohraničený, žlutavý/bělavý, připomíná vystouplou jizvu.
 • zvláštní formy Pinkusův nádor (fibroepitelový), objevuje se na končetinách, trupu, může se nacházet i na chodidlech, v tříslech atd. Jedná se o kulovitou hladkou papulu, uzlík.
 • bazoskvamózní bazaliom - u tohoto typů může dojít k metastazování, má rychlejší a agresivnější růst než výše zmíněné typy.

Léčba

Chirurgické vyříznutí nádoru, popř. zmrazení tekutým dusíkem u menších nádorů. V případě rozsáhlých útvarů je možné zvolit pro zmenšení ozařování a až později chirurgicky odstranit.

Spinaliom (spinocelulární karcinom)

Jedná se o nádor podobný bazaliomu. Je však o něco agresivnější a také častěji metastazuje, a to lymfatickými cévami. Je tedy důležité nádor časně odstranit. Nejčastěji se vyskytuje v místech, kde přechází kůže do sliznice. Nejprve se projeví jako drobná papula, které se zvětšuje a vytvoří tuhé hyperkeratotické ložisko, které má zvrásněný povrch. V centru se mohou objevit ulcerace, zvředovatění. Některé formy postihují i rty, penis nebo jazyk. Rizikových faktorem pro vznik spinaliomu na rtu je přítomnost prerakovinných změn, tj. leukoplakie.

Léčba

Spinaliom se léčí chirurgicky. Při přítomnosti metastáz se využívá radioterapie. Pokud se jedná o neoperovatelné pacienty, používá se chemoterapie s biologickou terapií.

Melanom

Nových případů melanomu každoročně přibývá, a to celosvětově. Udává se, že v USA je za cca 20 let diagnostikován až 3x častěji. V naší zemi je výskyt cca 18 případů na 100,000. Melanom sice tvoří jen 4 % všech nádorů postihujících pokožku, má však bezkonkurenčně nejvyšší úmrtnost, tj. 73 % všech úmrtí na karcinomy kůže. Mortalita, tedy úmrtnost, však rapidně klesá s novými terapeutickými možnostmi a dobrou diagnostikou a prevencí. Nádor vychází z pigmentových buněk, melanocytů. Je zde jasná souvislost mezi vlivem UV a melanomem.

Rizikové faktory

 • světlá pokožka
 • věk nad 40 let
 • vystavování UV záření
 • nechránění se před UV zářením
 • genetika
 • mateřská znaménka
 • imunosuprese

Vzhled

Na nepostižené kůži se může vytvořit nové znaménko/změní se původní znaménko, které se zvětšuje, vyklenuje, tj. přibývá na tloušťce, může se změnit barva a také ohraničení, které je jakoby „rozpité“. Povrch znaménka hrubne, je hrbolaté a velmi křehké, snadno krvácí.

Varovné příznaky jsou označeny písmeny abecedy pro lepší zapamatování

 • A asymetrie, nepravidelnost pigmentové skvrny
 • B border irregularity, tj. nepravidelné ohraničení
 • C color variegation, tj. změna zbarvení znaménka, může mít různé odstíny
 • D diameter, tj. změna rozměru, např. větší než 6 mm
 • E evolution, tj. vývoj, pigmentová skvrna se během doby mění, nezůstává stejná, jak je tomu u benigních pigmentových névů

Jsou 4 druhy melanomů

 1. melanom šířící se povrchově - nejčastější typ. Neprorůstá do hlubších vrstev kůže, to až v pozdějších stadiích. Na pokožce se vytvoří hrbolek, který je tmavě hnědý, někdy až zcela černý.
 2. nodulární melanom - v prvních stadiích je přítomen hrbol, tedy vyvýšenina na pokožce, tento nádor prorůstá do hlubších vrstev.
 3. lentigo maligna melanom - vytváří plošná ložiska, která mohou být místy dekolorovaná, střídají se světlejší a tmavší místa. Nejčastěji se vyskytuje u starších osob na obličeji.
 4. akrolentiginózní melanom - vzniká převážně na periferii, tj. dlaně, plosky, dokonce i pod nehty. Zprvu se může jevit jako mozol či modřina. 

Diagnostika 

 • hlavní roli v určení diagnózy hraje dermatoskopické vyšetření, které je v současné době také celotělové (digitální), 
 • definitivní výsledek může dát pouze histologické vyšetření odebraného znaménka.

V histologii se hodnotí

 • tloušťka nádoru v milimetrech, tj. hodnocení dle Breslowa, což je velmi důležitý prognostický faktor, jak hluboko nádor prorostl. Čím hlouběji, tím horší prognóza
 • ulcerace, což je zvředovatění, změna povrchu
 • počet mitóz, to vystihuje dělení buněk, čím rychleji se buňky dělí, tím malignější nádor je, je i vyšší riziko metastazování.
 • mikrosatelitóza, tj. anatomický stupeň invaze dle Clarka

V rámci histologického vyšetření se také provádí imunohistochemické barvení, či se hledají markery, které značí proliferaci, tj. dělení buněk. Jedná se např. o Ki67.

 • biopsie sentinelové uzliny se provádí v případě, že byl nádor větší, hlubší, popř. měl více mitóz a je riziko, že došlo k metastazování
 • zobrazovací vyšetření CT, MRI, PET se provádí při podezření na přítomnost vzdálených metastáz
 • krevní vyšetření, kde je při horší prognóze zvýšená hladina sérové laktát dehydrogenázy

Určení stage

Melanomy dělíme do 4 stadií

 • stadium 0 carcinoma in situ, tj. lokální povrchový nádor
 • stadium I + II nádor prorůstá do hloubky, stadia se liší dle hloubky
 • stadium III nádor metastazoval do blízkých lymfatických uzlin
 • stadium IV nádor vytvořil vzdálené metastázy, ty mohou být v kůži a podkoží, kostech a mozku

Léčba

 • léčba melanomu se zahajuje chirurgickým odstraněním primární léze s dostatečným lemem zdravé tkáně. Dle výsledků histologie se pokračuje dále. Stadia I a II často nevyžadují žádnou další léčbu. U rozsáhlejších nádorů se podává interferon alfa, který posílí protinádorovou imunitu. Podává se až 2 roky od operace,
 • stadia III a IV již vyžadují vzhledem k přítomnosti metastáz i další léčebné postupy. Pokud není možné operovat, využívá se radioterapie. Jinak je snaha odstranit metastázy. V případě, že jsou metastázy četné, rozeseté po organismu, podává se chemoterapie,
 • biologická léčba současné době probíhají studie s biologickou léčbou a mnohé preparáty jsou již schváleny, viz výše podávání interferonu alfa,
 • další možností je podat specifické vakcíny, které v sobě nesou antigeny typické pro nádor nemocného,
 • účinné jsou BRAF a MEK inhibitory, které inhibují aktivitu zmutovaných serinthreoninových kináz. Tyto se mohou využít u nádorů, které právě nesou danou mutaci,
 • vhodnou se též jeví aplikace monoklonální protilátky proti CTLA-4 a PD-1, což jsou povrchové inhibiční receptory, který tlumí aktivitu buněk, které jej nesou. Nejčastěji T lymfocyty,
 • nádory, které nesou mutaci c-Kit je možné ovlivnit podávání inhibitoru tyrozinkinázového receptoru CD117.
Další typy nádorů pokožky
 • Verukózní karcinom je dobře diferencovaný, roste pomalu a má bradavičnatý povrch.
 • Merkelův karcinom je sice vzácný, ale značně agresivní. Postihuje senzorické hmatové buňky v pokožce. Jedná se nádor o neuroendokrinní, tj. tvoří bílkoviny podobné hormonům a jiným působkům, které ovlivňují aktivitu v těle.
 • Mycosis fungoides je druh lymfomu v pokožce, který je málo zhoubný. Vychází z T lymfocytů, které se v kůži nacházejí. Pacienti pociťují značné svědění a další podivné příznaky. Nádor se po letech může rozšířit do lymfatických uzlin.
 • Bowenova dermatóza postihuje svrchní část kůže, objevuje se jako zarudlý okrsek, ploška, která však může i mokvat. Je vlastně předstupněm spinaliomu.