Oncomedica
Čeština
Zpět na Druhy nádorů

Periferní nervový systém

Neurinom (Schwannom)

Neurinomy jsou nádory, které vznikají z periferní glie a dalších buněk, které vytváří perineurium, tj. obal na mozkomíšních nervech. Neurinom je poměrně častým nádorem. Roste však pomalu a vychází ze Schwannových buněk, které tvoří myelinový obal nervů. Postižen může být jakýkoli myelinizovaný nerv. Tedy i hlavové nervy. Zde může být postižen osmý hlavový nerv, tj. nervus vestibulo-kochleární. Jedná se o neurinom akustiku (vestibulární schvannom). Neurinomy ostatních hlavových nervů jsem méně časté.

Příznaky neurinomu akustiku

 • nejistota při chůzi
 • závratě
 • poruchy rovnováhy
 • pacienta to táhne k jedné straně
 • nevolnosti
 • samovolné pohyby očí (nystagmus)
 • sluchové vjemy ‒ hučení, pískání v uších
 • nedoslýchavost
 • růst nádoru může utlačovat další struktury v lebce

Diagnostika

 • ORL vyšetření, neurologické vyšetření.
 • CT a MRI jednoznačně určí uložení i velikost nádoru

Léčba

Malé nádory se pravidelně sledují. V případě větších v době diagnostiky či rychle rostoucích je řešením chirurgický zákrok, tj. otevřená operace. Je možné využít též radioterapii nebo gama nůž.

Neuroblastom

Neuroblastom je embryonální nádor, tj. vychází z embryonálních buněk a vyskytuje se u dětí, a to již od kojeneckého věku. Vzniká ze senzitivních mimohlavových nervů, sympatického nervového systému. Postihuje nejčastěji nadledviny a sympatická paraspinální ganglia (umístěná kolem páteře). Nádor časně metastazuje do kostní dřeně. Každoročně je u nás nově diagnostikováno cca 30 dětí s neuroblastomem.

Příznaky neuroblastomu

 • neuroblastomy mají široké spektrum příznaků.  Zprvu nejvíce dominují celkové příznaky, jakou jsou únava, slabost, zvýšené teploty, chudokrevnost, nechutenství aj.,
 • vzhledem k jeho metastazování do kostní dřeně se můžeme setkat s příznaky podobným leukémii,
 • výjimečné nejsou ani paraneoplastické příznaky, kdy nádor produkuju látky, které mají vliv na organismus, jsou např. podobné/ totožné s hormony, které se v těle produkují. Nejčastěji se jedná o produkci katecholaminů, tj. nádorů dřeně nadledvin. Příznaky jsou pak:
  • návaly zarudnutí, pocení, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku, bušení srdce atd.,
  • pokud jsou tvořeny vazoinstestinální polypeptid, projevuje se neuroblastom průjmy, poklesem hodnot draslíku v krvi, neprospíváním.

Další příznaky také vycházejí z lokalizace nádoru

 • mohou se projevit jako hmatné útvary v břišní dutině
 • utlačení míchy a z toho vyplývající problémy s poruchou citlivost, hybnosti
 • pokud je v hrudní dutině, může se projevit poruchami polykání a polykání
 • v malé pánky se objevují poruchy vyprazdňování a močení
 • v oblasti hlavy a krku, např. postižení zraku

Diagnostika

 • využití zobrazovacích metod. Mnohé neuroblastomy jsou odhaleny již pomocí ultrazvuku. Důležitá jsou vyšetření CT a magnetická rezonance.
 • biopsie s odběrem materiálu pro histologické vyšetření
 • krevní vyšetření může zachytit zvýšení hodnot neuron specifické enolázy, feritinu aj.
 
Léčba neuroblastomu
 • některé neuroblastomy, cca 10 % všech, mohou samovolně regredovat, zmizet,
 • u lokalizovaných forem nižších stadií je možné využít chirurgickou léčbu s odstraněním nádoru,
 • u pokročilejších nádorů se chirurgie kombinuje s chemoterapií, popř. radioterapií. Nově je možné využít též imunoterapii.
Feochromocytom

Feochromocytom je nádor vycházející z buněk dřeně nadledvin. Ve většině případů je nezhoubný, jsou však zachyceny i případy, kdy je zhoubný a metastazuje. Tento nádor je typický tím, že se při něm, ať už je nezhoubný, nebo zhoubný vytváří hormony dřeně nadledvin ve vyšším množství a nárazově. Jedná se o adrenalin.

Příznaky

Příznaky vycházejí hlavně z nadměrného působení adrenalinu

 • nárazové zarudnutí
 • zvýšení krevního tlaku
 • zrychlení tepové frekvence
 • bušení srdce
 • zúžení zornic
 • hubnutí
 • bolesti hlavy
 • zblednutí
 • pocení
 • poruchy metabolismu glukózy, tj. cukrovka

Diagnostika 

 • ultrazvuk ledvin a nadledvin
 • CT a magnetická rezonance
 • PET ‒ pozitronová emisní tomografie
 • vyšetření moči a krve na hladiny  hormonů a jejich metabolitů
 • funkční vyšetření s podáním značeného metajodobenzylguanidinu, který se vychytává právě ve feochromocytomu a lépe se pak zobrazí / využití octreotidu

Léčba 

K léčbě je nutné přistupovat individuálně.

 • chirurgická léčba zahrnuje odstranění nádoru. Před samotným zákrokem je vhodné pacienta zajistit alfa blokátory, které blokují účinek adrenalinu. Ten se totiž může během operace ve velké míře uvolnit z odstraňované tkáně. Krom toho je možné přidat kvůli srdeční činnosti beta blokátory. Po chirurgickém zákroku je nutné provést další laboratorní testy, zda se normalizovaly hodnoty adrenalinu a jeho metabolitů.

V případě maligního feochromocytomu jsou často přítomné metastázy v uzlinách, játrech a plicích. Léčba je však málokdy 100% úspěšná. Zvláště pak u pacientů, u nichž došlo k metastazování do orgánů.

Retinoblastom

Retinoblastom je nádor oka (sítnice) vyskytující se u dětí. Nejčastěji pak u dětí do 3 let. Na rozdíl od mnoha jiných nádorů je zde jasná genetická spojitost. U více než poloviny případů je pacient nositelem mutace Rb1 genu. V případě této genetické formy, postihuje nádor obě oči.

Příznaky

 • ztráta ostrého vidění
 • šilhání
 • odlesk světla v oku dítěte
 • změna zabarvení zornice
 • zvětšení oka
 • zvýšený nitrooční tlak
 • v případě postupu nádoru optickým nervem či metastázemi do mozku, projeví se příznaky postihujícími mozek

Retinoblastom metastazuje do kostní dřeně a kostí a jater.

Diagnostika

 • oční vyšetření, prověření očního pozadí a sklivce, kde mohou plavat volné nádorové buňky
 • ultrazvukové vyšetření očního bulbu
 • vyšetření zobrazovacími metodami, tj. magnetická rezonance očních důlků, orbit, a mozku
 • genetické vyšetření na přítomnost Rb1 mutace

Léčba

V současnosti se daří zachránit téměř 100 % pacientů. Je snaha dítě vyléčit a zároveň zachovat zrak. Někdy to však není možné.

 • lokální léčba sestává z enukleace, tj. odstranění oka.
 • kryoterapie je metoda, kdy je využito trojnásobného zmražení
 • termoterapie, jedná se transpupilární (skrze zornici) laserovou termoterapii
 • brachyterapie, podání radioterapie do místa postižení
 • protonová terapie
 • chemoterapie vpravená přímo do oka nebo chemoterapie systémová, a to hlavně v případě metastazování či průniku nádoru do mozku