Oncomedica
Čeština
Zpět na Možnosti léčby

Transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně, tj. podání/převod krvetvorných kmenových buněk, patří mezi léčebné postupy u řešení mnohých malignit. Nejčastěji se podávají buňky příbuzného či nepříbuzného dárce, tj. buňky alogenní. Někdy je možné před radio-, chemoterapií odebrat kostní dřeň přímo pacientovi a poté mu je podat, tj. transplantovat autologní kmenové buňky.

Transplantace se podává po „zničení“ kostní dřeně v rámci protinádorové terapie, tj. vysokodávkové chemoterapie, celotělové ozáření atd. K tomu může dojít při léčbě jakéhokoli typu rakoviny.

Transplantace kmenových buněk se provádí hlavně u krevních malignit

  • akutní leukémie
  • chronické leukémie
  • myelodysplastický syndrom
  • lymfomy 

Dárce

Dárce a příjemce se musí shodovat v co nejvíce znacích (tkáňové HLA a další markery). Čím větší je shoda, tím menší je riziko potransplantačních komplikací. Nejlepší je příbuzenský dárce. Pro zvýšení šance nemocných, že naleznou vhodného dárce, jsou založeny registry dárců kostní dřeně, a to jak v rámci ČR, tak i mezinárodní.

Odběr kmenových buněk

Hematopoetické kmenové buňky pro pacienta je možné získat dvěma postupy

  • Odběr kostní dřeně

Provádí se vpichem do lopat kostí pánve, z nich se odsává kostní dřeň. Není možné odebrat více než 1,5 litru.

  • Odběr kmenových buněk z periferní krve

U dárců jsou stimulovány kmenové buňky, díky tomu se vyplaví z kostní dřeně do krve a kolují v oběhu. Krev prochází separátorem, kde se oddělují kmenové buňky a krev se vrací zpět do oběhu. 

Provedení transplantace kostní dřeně a doba po transplantaci

Transplantace se neliší od běžné transfuze, „kape“ do žíly několik hodin. Po transplantaci musí dojít k uchycení buněk v těle příjemce a musí se začít dělit, aby daly vznik buňkám krve. Přihojení štěpu trvá 2−4 týdny. Plná obnova krvetvorby je však delší, zvláště pak plná obnova fungování imunitního systému.

Komplikace transplantace kostní dřeně

  • snížená imunita, dokud nedojde k plné tvorbě imunitních buněk, pacient je velmi náchylný na infekce a i běžná infekce jej může i zabít, 
  • dalším problémem může být krvácení, neboť nemá dostatek krevních destiček, 
  • vážnou komplikací je reakce štěpu proti hostiteli. Jedná se o stav, kdy lymfocyty dárce „napadají“ tkáň příjemce štěpu. Nejčastěji jsou postižena játra, pokožka, střeva… tato reakce může být akutní. Akutní se dostavuje do prvních 100 dní od transplantace. Existuje také graft proti hostiteli v chronické podobě, která se rozvine po více než 100 dnech. Podávají se imunosupresiva, ale i přes léčbu dochází u některých pacientů ke smrti,
  • pozdní komplikace mohou být i poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí, narušení tvorby slin a slz, šedý zákal, vznik jiného nádorového onemocnění.
V posledních letech se ukazuje, že nežádoucí dopady transplantace kostní dřeně, tj. krvetvorných kmenových buněk, může zmírnit podání mezenchymálních kmenových buněk.