Oncomedica
Čeština
Zpět na O rakovině

Typy nádorů

Aby bylo možné vytvořit účinný léčebný plán, je nutné znát druh a typ rakoviny, která pacienta postihla. Je tedy nutné odebrala vzorek rakovinné tkáně a ten prozkoumat, v současnosti se jedná o zhodnocení buněčné (cytologické), imunohistochemické i molekulárně-genetické aj. Dle toho se určí typ, vážnost a stadium nemoci.

Typy nádorů

Hlavní rozdělení nádorů je na

  • Benigní, tj. nezhoubné
  • Maligní, zhoubné

Pomocí histogenetického vyšetření, tedy struktury a genetiky se rozlišují tyto typy nádorů:

  • epitelové, vycházejí z buněčné výstelky, a to z krycího/povrchového i žlázového epitelu a označují se jako karcinomy, adenokarcinomy. Vycházejí tedy z kůže, sliznice močového systému, trávicího systému…
  • mezenchymové, vznikají z pojivové tkáně, jedná se o sarkomy, např. hemangiosarkom, liposarkom, fibrosarkom…
  • neuroektodermové, postihují nervový systém, např. neurinom, ale také nádory centrální nervové soustavy, maligní melanom (z melanocytů, které mají neuroektodermový původ) atd.
  • leukémie a lymfomy, které pocházejí z krevních buněk a imunitního systému
  • germinální nádory, které vychází ze zárodečných buněk, postihují mužské pohlavní orgány, dále sem patří teratomy atd.
  • mezoteliomy, vznikají z mezotelu, postihují blány pokrývající orgány, tj. pohrudnici, poplicnici, pobřišnici, perikard atd.
  • choriokarcinomy, vznikají z trofoblastu, tedy z tkáně placenty.
  • nádory smíšené

Grade nádoru, grading

Určení grade nádoru znamená, že histolog mikroskopicky posoudí, jak jsou buňky v nádoru diferencované, tedy jak vyzrálé jsou. Tento údaj je velmi důležitý pro určení prognózy. Je zde souvislost mezi prognózou a diferenciací nádoru. Čím méně zralé, nediferencované buňky, nádor tvoří, tím horší je prognóza a vyšší agresivita nádoru.

Gx ‒ není možné stanovit stupeň diferenciace
G1 ‒ dobře diferencovaný nádor
G2 ‒ středně diferencovaný nádor
G3 ‒ málo diferencovaný nádor
G4 ‒ nediferencovaný nádor

Stage nádoru

Pomocí stage je možné určit velikost nádoru, přítomnost postižení lymfatických uzlin a přítomnost metastáz. Je to tzv. TNM klasifikace nádorů.

T ‒ tumor, udává velikost primárního nádoru
Tx ‒ není možné stanovit velikost nádoru
T0 ‒ nádor není přítomen
T1‒T3 ‒ postupné zvětšování nádoru
T4 ‒ nádor prorůstá do okolních tkání a orgánů
Tis ‒ karcinom in situ, „sedící“ na místě
N postižení lymfatických uzlin
Nx ‒ není možné určit rozsah postižení lymfatických uzlin
N0 ‒ nejsou postiženy lymfatické uzliny
N1‒N3 ‒ čím vyšší stadium, tím více uzlin je postiženo
metastázy
Mx ‒ není možné určit, zda jsou přítomné metastázy
M0 ‒ nejsou přítomné metastázy
M1 ‒ jsou přítomné metastázy

Stadia nádorů

Pro zpřehlednění jsou také určena stadia nádorů.

stadium 0 ‒ Tis, N0, M0, tj. karcinom in situ bez přítomnosti postižení uzlin a bez metastáz
stadium 1 ‒ T1, N0, M0, malý invazivní karcinom, bez postižení uzlin a bez metastáz
stadium 2 ‒ T2, N0, M0, větší invazivní karcinom, bez postižení uzlin a bez metastáz
stadium 3 ‒ T3, N0, M0, velký invazivní karcinom, bez postižení uzlin a bez metastáz / T1‒3, N1, M0, nádor různé velikosti s postižením uzliny, bez metastáz
stadium 4 A‒C, T3/4, N1‒3, M1, velký nádor s výrazným postižením uzlin a přítomností metastáz